ข่าวและประชาสัมพันธ์
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม ยืนยัน 3 สารพิษ เป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อประชาชน 3 สารพิษ ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต
หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดราชบุรี ให้บริการประชาชน ณ วัดหนองใยบัว ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

            เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 9:00 น. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เป็นประธานพิธีในการเปิดหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ วัดหนองใยบัว ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดราชบุรี ได้ให้บริการกับประชาชนตำบลหนองกวาง และบริเวณใกล้เคียง ของอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยให้บริการตรวจโรคทั่วไป,ถอนฟัน,ให้บริการการแพทย์แผนไทยและตรวจมะเร็งเต้านม โดยมีผู้มารับบริการจำนวน 153 ราย โดยแยกเป็นตรวจรักษาโรคทั่วไปจำนวน 65 ราย ผู้รับบริการทันตกรรม จำนวน 30 ราย รับบริการการแพทย์แผนไทย จำนวน 10 ราย ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเจ้าหน้าที่ จำนวน 35 ราย คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 23 ราย และมีการส่งต่อจำนวน 6 ราย เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย

                สสอ.โพธาราม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ยกระดับ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน

         เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นายสมชาย สว่างวงษ์ สาธารณสุขอำเภอโพธาราม เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมนราทร ชั้น 4 โรงพยาบาลโพธาราม โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนายกระดับความรู้ อสม. ให้เป็น อสม. หมอประจำบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุขในชุมชน   อ่านต่อ…….  

 

                มอบรางวัลองค์กรต้นแบบ และบุคคลากรต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (DPAC PTR 36)

          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอ โพธาราม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มป่วย โรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง (DPAC PTR 63) และมอบรางวัลองค์กรต้นแบบ และบุคคลากรต้นแบบ ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจัดการลดน้ำหนักเป็นผลสำเร็จ จำนวน 13 ราย อ่านต่อ…..

 
                         สสอ.โพธาราม ประชุมเครือข่าย TO BE NUMBER 1

       เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม ได้จัดประชุมเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมเมืองคนสวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้คือ เป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันตลอดจนถึงแนวทางในการดำเนินงานของชมรมให้กับโรงเรียน และ รพ. สต. ในเขตรับผิดชอบ ของสํานักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม อ่านต่อ…..

วันที่
ชื่อเรื่อง
รับ/ยื่นเอกสาร
ประกาศผล
ขณะนี้ยังไม่มีข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างและการประกวดราคา
ขณะนี้ยังไม่มีข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างและการประกวดราคา
ขณะนี้ยังไม่มีข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างและการประกวดราคา
ขณะนี้ยังไม่มีข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างและการประกวดราคา

ขณะนี้ยังไม่มีข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างและการประกวดราคา

ขณะนี้ยังไม่มีข่าวรับสมัครงาน

ปฏิทินการประชุม/อบรม,สัมมนา

ข้อมูลเพื่อการวางแผนและประเมินผล

Clip Video

แชร์ให้เว็บเรา