สถานการณ์ COVID-19

                สสอ.โพธาราม จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ยกระดับ อสม.เป็น อสม.หมอประจำบ้าน

         เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 นายสมชาย สว่างวงษ์ สาธารณสุขอำเภอโพธาราม เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมนราทร ชั้น 4 โรงพยาบาลโพธาราม โดยวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนายกระดับความรู้ อสม. ให้เป็น อสม. หมอประจำบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุขในชุมชน   อ่านต่อ…….  

 

                มอบรางวัลองค์กรต้นแบบ และบุคคลากรต้นแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (DPAC PTR 36)

          เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอ โพธาราม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง,กลุ่มป่วย โรคเบาหวาน,ความดันโลหิตสูง (DPAC PTR 63) และมอบรางวัลองค์กรต้นแบบ และบุคคลากรต้นแบบ ที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจัดการลดน้ำหนักเป็นผลสำเร็จ จำนวน 13 ราย อ่านต่อ…..

 
                         สสอ.โพธาราม ประชุมเครือข่าย TO BE NUMBER 1

       เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม ได้จัดประชุมเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมเมืองคนสวย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้คือ เป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันตลอดจนถึงแนวทางในการดำเนินงานของชมรมให้กับโรงเรียน และ รพ. สต. ในเขตรับผิดชอบ ของสํานักงานสาธารณสุขอำเภอโพธาราม อ่านต่อ…..

วันที่
ชื่อเรื่อง
รับ/ยื่นเอกสาร
ประกาศผล
ขณะนี้ยังไม่มีข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างและการประกวดราคา
ขณะนี้ยังไม่มีข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างและการประกวดราคา
ขณะนี้ยังไม่มีข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างและการประกวดราคา
ขณะนี้ยังไม่มีข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างและการประกวดราคา

ขณะนี้ยังไม่มีข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างและการประกวดราคา

ปฏิทินการประชุม/อบรม,สัมมนา

ข้อมูลเพื่อการวางแผนและประเมินผล

Clip Video

แชร์ให้เว็บเรา